Esteu aquí: Inici > Notícies per al PDI i el PAS > El Consell de Govern debat, en sessió extraordinària, sobre les accions de futur per a la UPC

Notícia

Compartir Share

El Consell de Govern debat, en sessió extraordinària, sobre les accions de futur per a la UPC

El Consell de Govern es va reunir, en sessió extraordinària, el 16 de juliol per debatre sobre l’evolució econòmica de la UPC en els últims anys i reflexionar sobre propostes de futur per superar la difícil situació de la Universitat. El rector, Enric Fossas, va introduir el debat analitzant algunes dades especialment significatives per explicar l’evolució dels últims anys, el pressupost d’enguany, una projecció per als propers anys i el sistema de finançament públic.

24/07/2014
En la reunió extraordinària del Consell de Govern del 16 de juliol, el rector de la UPC, Enric Fossas, va posar de manifest que la UPC s’enfronta, d’una banda, al problema d’haver de resoldre el dèficit acumulat, de 113,5 milions d’euros i, d’una altra banda, al fet d’aconseguir tancar l’exercici pressupostari de 2014 i els dels propers anys en equilibri. L’objectiu és, segons Enric Fossas, assolir una situació econòmica que permeti fer autèntica política universitària en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència , i de personal.

El dèficit acumulat de la Universitat, segons va manifestar el rector, és el resultat de molts anys en els quals les despeses executades han crescut per sobre dels ingressos rebuts. El 2006, la UPC ja tenia un dèficit de 68,8 milions d’euros, que ha anat ascendint. De l’evolució dels ingressos en el període 2006-2013, es desprèn que hi ha hagut una reducció molt important, especialment a partir del 2011, de les transferències de la Generalitat de Catalunya i dels ingressos derivats de la recerca i la transferència de tecnologia. En canvi, els ingressos pels preus de matrícula van tenir un increment significatiu fa dos cursos acadèmics. A més, malgrat que des dels anys 2010 i 2011 la Universitat ha reduït les despeses de Capítol 1, com a conseqüència d’acomiadament de persones en plantilla —el més agut dels quals va ser al 2013—, això tampoc no va aconseguir equilibrar el pressupost de l’any passat.

Una altra dada significativa que va destacar el rector és l’endeutament, el qual ha anat creixent en els darrers anys i incrementant també les despeses financeres que se’n deriven. Tot fa preveure que aquest endeutament no serà fàcil de reduir pel fet que s’han de retornar els préstecs obtinguts els darrers anys en concepte de parcs científics i tecnològics (parquetazos).

Ingressos i despeses
Pel que fa a l’origen dels fons de la Universitat, dels 212,119 milions d’euros d’ingressos genèrics previstos a la Universitat per a aquest any, el 63,99% (135,7 milions d’euros) provenen de la Generalitat de Catalunya; el 32,71% (69,4 milions d’euros), de recursos propis, dels quals la part més important s’obté a través de la matrícula universitària; i la resta, bàsicament d’organismes públics i privats, de la Unió Europea i de l’Estat.

La major part d’aquests ingressos genèrics es destinen a despeses de personal, Capítol 1 (un 76,60%, és a dir, 162,48 milions d’euros) i a despeses de funcionament (el 15,56%, és a dir, 33 milions d’euros).

Tot i que les despeses s’han ajustat al màxim, l’objectiu durant aquest any, segons va indicar el rector, és continuar contenint la despesa, reduir els costos prescindibles, millorar els processos de compres per aconseguir millorar els preus a abonar, i participar en alguna mesura en la consorciació de serveis universitaris de Catalunya, sempre que permeti reduir la despesa sense aprimar les prestacions actuals ni impliqui cessió de personal. Com a contrapunt a la balança, es preveu concentrar esforços en incrementar els ingressos suficients per poder fer política universitària pròpia.

Pel que fa al finançament públic de la Generalitat de Catalunya per als propers anys, la previsió és que no augmenti i es mantingui en els nivells actuals. D’altra banda, no es preveu que els preus públics tinguin un increment significatiu en els propers anys, però sí que es considera possible una lleugera pujada del nombre d’estudiants de màster estrangers, la qual cosa fa preveure un cert creixement dels ingressos.

També s’estima que pot haver-hi un augment petit anual dels ingressos patrimonials i dels que provenen de convenis i projectes, sobretot per la consolidació del programa Horitzó 2020. Això incrementaria les activitats del PDI en aquest àmbit, respecte de les quals la Universitat reté un percentatge en concepte d’overhead.

Projecció de la plantilla
En aquest marc, es preveu que els propers tres anys encara seran molt ajustats, i s’ha fet una previsió de l’evolució del pressupost genèric de la Universitat, tenint en compte les previsions pel que fa a les despeses, tant del Capítol 1 si es manté l’actual taxa de reposició de jubilacions del 10% en el PDI funcionari i de 0 en el cas de tot el PAS i del PDI contractat, com dels altres capítols. En aquest sentit, durant la sessió del Consell de Govern es van fer diverses projeccions de futur de l’evolució de la plantilla, tenint en compte el creixement vegetatiu i les jubilacions de personal. En base a aquesta projecció, i a la política que planteja el govern de la Generalitat pel que fa a l’estructura del professorat universitari, es va presentar una possible evolució de l’actual model de PDI cap a un model amb menys proporció de professorat permanent, compensada per un increment de figures com els teacher assistantship i post-doc. Aquest canvi, tot i permetre un cert estalvi en els costos de personal, no impediria el dèficit estructural si no va acompanyat d’un retorn a nivells més alts del finançament públic; i comportaria també modificacions en el model docent.

Per aconseguir ingressos extraordinaris a fi de reduir el dèficit acumulat, a banda d’iniciar el procés de venda de patrimoni, el rector va destacar que calen més ingressos estructurals. En aquest punt, va explicar que s’està revisant l’oferta de formació continuada i que es vol incrementar la captació d’estudiants estrangers especialment de màster.

Torn d’intervencions
Després de l’explicació del rector, en el transcurs de la qual també hi va prendre part la gerent, Olga Lanau, es van dur a terme dos torns d’intervencions, en els quals es va debatre sobre els temes següents:

Dèficit i obtenció d’ingressos. Es va demanar quines recomanacions ha fet la Generalitat de Catalunya a la UPC per afrontar el dèficit i es va posar de manifest que la manera d’obtenir ingressos per pal·liar el dèficit i els indicadors en què es basa el model vigent de finançament públic obliguen a repensar la política que s’està fent des dels centres docents i en conjunt a la Universitat. Segons va afirmar la gerent, Olga Lanau, la Generalitat no assumirà el dèficit de la UPC, ja que mai ho ha fet amb cap altra universitat.

També es va posar de manifest que si es vol augmentar l’ingrés que prové de l’overhead per augmentar els recursos, la UPC ha d’apostar per fer una política universitària que fomenti l’activitat de recerca i transferència de tecnologia i la competitivitat del PDI. D’altra banda, es va plantejar la necessitat d’emprendre accions per minimitzar la morositat en els cobraments.

Es va qüestionar sobre què han fet la resta d’universitats catalanes que no pugui fer la UPC per evitar el dèficit, a la qual cosa la gerent va explicar que aquestes partien d’una situació econòmica millor que la de la UPC, amb superàvit en els tancaments de pressupost fins fa pocs anys. D’altra banda, es va reclamar disposar d’una comptabilitat analítica de la Universitat. El rector va indicar que per frenar les tensions de tresoreria s’havien incrementat les pòlisses de crèdit de què disposa la UPC i la gerent va afegir que la situació econòmica és complicada, però que es fa el que cal per mantenir-la sota control.

Es van proposar altres idees per aconseguir obtenir ingressos propis, com ara el lloguer d’espais de la Universitat per a anuncis publicitaris o el fundraising, així com la necessitat que el Consell Social ajudi en la captació de recursos, al qual es va fer una crida per què ajudi a incrementar la presència de la Universitat en la societat.

Docència. Es va manifestar la necessitat de fer més competitiva la programació de màsters per captar més estudiants internacionals i el rector la va refermar, tot afirmant que cal fomentar màsters internacionals en aquells àmbits de la Universitat on es concentra més activitat de recerca i major talent. Segons va dir el rector, s’estan plantejant accions concretes en cada campus sobre aquells màsters que no tenen demanda suficient.

En aquest punt, també es va dir de promoure més els màsters en funció de si són o no rendibles i es va proposar fer un pla estratègic comercial de postgrau amb incentius per al PDI.

També hi va haver mostres a favor d’apostar per la semipresencialitat i de fer-ho amb una política de promoció agressiva, la qual cosa es considerarà, segons el rector. Així mateix, en altres intervencions es va plantejar la possibilitat de fer-ho conjuntament amb universitats estrangeres, de manera que faciliti també la mobilitat del professorat. Es va proposar establir més sinèrgies amb altres universitats catalanes que ara es veuen com la competència de la UPC i es va posar l’accent en què la Universitat ha de ser capaç d’explicar bé l’oferta actual de formació semipresencial.

Així mateix, es va afegir que la UPC no s’ha de limitar a fer accions comercials per a activitats formatives específiques, sinó que ha de promocionar la formació al llarg de tota la vida com una via d’obtenir més ingressos. D’altra banda, es va posar en alerta del fet que, per afany d’estalviar o ingressar més, no es posi en perill el model públic de la UPC.

Venda de patrimoni. Hi va haver unanimitat en tirar endavant el procés de venda d’edificis de la UPC com a mesura per ajudar a eixugar el dèficit. Però es va preguntar sobre quina priorització es farà a l’hora de vendre un edifici o un altre, tenint en compte que hi ha part del patrimoni que és finalista i altra, no. El rector va explicar que s’està treballant en la venda de l’edifici de l’FNB i que una part del benefici d’aquesta venda revertirà a millorar les condicions actuals del centre, el qual es preveu que es traslladi a un edifici nou a la zona del Port de Barcelona, el cost del qual podria ser assumit per un promotor a canvi de disposar d’una residència en el mateix complex.

La gerent, al seu torn, va manifestar que s’ha detectat interès per part d’inversors privats en la compra de patrimoni de la Universitat, afegint que hi ha la possibilitat que en el procés es vengui un edifici i, posteriorment, la UPC en sigui el llogater. D’altra banda, segons va dir, juntament amb la gestió d’espais, s’està analitzant fer un nou pla de patrocini i mecenatge que requerirà idees de tota la comunitat. Tampoc no es descarta la possibilitat de negociar amb grans empreses que puguin estar interessades a vincular la seva marca a la Universitat.

Política de personal. Es va plantejar la necessitat d’analitzar el model de plantilla a deu anys vista, en funció de la tasca que ha de fer i de flexibilitzar el model de contractació del PDI. El rector va declarar que, en el cas de tirar endavant el nou model de plantilla que proposa el Govern, s’ha de concretar i limitar el grau de responsabilitat de les noves figures i cal debatre com això afecta al model docent. Més endavant, va deixar clar que en cap cas es plantegen acomiadaments de personal, ni PDI ni PAS.

Matrícula i estudiantat. Es va qüestionar que la matrícula universitària, atès que és la segona via d’ingressos més important de la Universitat, tingui tant de pes en el pressupost quan el nombre d’estudiants matriculats està decreixent en els últims anys. En aquest sentit, el rector va recordar que aquest fet és fruit d’una decisió política del Govern, que pretén compensar, així, l’important disminució dels ingressos de la Generalitat des del 2011 i en els anys successius, fins a l’actualitat.

També es va plantejar debatre si el rendiment dels estudiants és l’adequat o si cal fer alguna acció que permeti millorar els resultats acadèmics, ja que aquest és un dels principals indicadors de l’actual model de finançament públic.

Segueix-nos a Twitter Obriu l'enllaç en una finestra nova
És notícia
Kip S. Thorne, investit doctor 'honoris causa' per la UPC Kip S. Thorne, doctor ‘honoris causa’ per la UPC, distingit amb el Premi Nobel de Física L’astrofísic nord-americà Kip S. Thorne, doctor ‘honoris causa’ per la Universitat ... [llegir +]
La tecnologia aeroespacial del futur, aquest dissabte al CosmoCaixa La UPC i CosmoCaixa organitzen ‘Moonit’ per descobrir la tecnologia aeroespacial del futur El proper dissabte, 7 d’octubre, de 19 a 24 hores, tindrà lloc al CosmoCaixa de Barcelona la Nit ... [llegir +]
El dispositiu sense fil WOMEN-UP que es mostra a l'IOThings Solutions World Congress. Tecnologia avançada de la UPC, a l’IOT Solutions World Congress La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) donarà a conèixer solucions avançades en ... [llegir +]
Amb la col·laboració de:
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia Any de la Ciència 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies Obriu l'enllaç en una finestra nova.
Oficina de Mitjans de Comunicació.
C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona Tel.: +34 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@(upc.edu)
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech